Gezondheidsmanagement

Een goede gezondheid van de werknemers is belangrijk, omdat zij voor een groot deel het succes van het bedrijf bepalen. Een gezonde werknemer is in staat om betere prestaties te leveren en meldt zich minder vaak ziek. Dus is het voor de kwaliteit en continuïteit van de organisatie van groot belang hun gezondheid op peil te houden of zo nodig te verbeteren.

Het gaat daarbij niet zo zeer om een momentopname, maar om periodiek alle aspecten die hun gezondheid structureel beïnvloeden in de gaten te houden. Hierdoor ontstaat een beter inzicht in gezondheidsrisico’s en in het voorkomen daarvan. Met de health check up worden preventief mogelijke risicofactoren en lichamelijke afwijkingen in een vroeg stadium gesignaleerd. We geven hieronder een korte schets van onze visie en aanpak.

Onze aanpak

In samenspraak met de werkgever komen wij met een programma voorstel voor het inzetten van gezondheidsmanagement, hierbij stemmen wij onze dienstverlening af op de wens van de klant en gaan wij in op de actualiteit op het gebied van inzetbaarheid en vitaliteit van de medewerkers. Met een meerjarig programma Gezondheidsmanagement beogen wij de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van de medewerkers te behouden en te vergroten. Door een meerjarig programma borgen we continue monitoring en bijsturing indien nodig, waardoor naast kwalitatief ook een effectief resultaat behaald kan worden. Hieronder volgt een voorbeeld van hoe het programma er uit kan komen te zien.

Health check-up

Het startpunt van het programma omvat het aanbieden van een health check-up aan de medewerkers, waaruit groeps- en individuele rapportages voortvloeien en relevante interventies worden gedefinieerd. Op specifieke indicatie stellen wij aanvullend onderzoek voor en regelen we dit onderzoek. De indicatie daarvoor kan voortkomen uit gemelde gezondheidsklachten of resultaten van de keuring. Indien de klant beschikt over een eigen providerboog zal naar hen verwezen worden. KLM Health Services heeft goede en snelle verwijsmogelijkheden naar alle specialismen in Nederland.

Terugkoppeling op individueel en groepsniveau

Individueel

De individuele resultaten vallen onder het medisch geheim en worden alléén teruggekoppeld aan de individuele medewerker, mondeling tijdens de health check up en schriftelijk door middel van een persoonlijke rapportage.

Groepsrapportage

Met een geanonimiseerde groepsrapportage ontstaat een totaalbeeld over de gezondheidstoestand van de werknemers. De groepsrapportage bevat tevens aanbevelingen voor het management om de arbeidsomstandigheden en/of gezondheid van de medewerkers te kunnen verbeteren.

Interventies

Op grond van de uitkomsten van het onderzoek:

  • Kan de individuele medewerker op maat worden geadviseerd over maatregelen zowel wat betreft zijn werk, werkplek en werkstijl als wat betreft zijn eigen interventies op het gebied van leefstijl.
  • Kan op groepsniveau advies worden gegeven om de risico’s beter te beheersen, door middel van preventieve en beschermende maatregelen in de arbeidsomstandigheden maar ook door acties op het gebied van gezondheidsbevordering.
  • Kan het effect van eerder getroffen maatregelen worden beoordeeld.

Mogelijke interventies als vervolgstap

Ons leefstijlprogramma maakt medewerkers bewust van hun eigen gezondheid, vergroot de kennis over de mogelijkheden om hun leefstijl te verbeteren en prikkelt de motivatie om dat ook daadwerkelijk te doen. Een geslaagde gedragsverandering leidt tot verbetering van gezondheid en een toename van het werkvermogen. Met het leefstijlprogramma laat de werkgever bovendien duidelijk zien, dat de gezondheid van het personeel een belangrijke zaak is; dat maakt een bedrijf een stuk aantrekkelijker op de arbeidsmarkt.

Modulair leefstijlprogramma

KLM Health Services biedt een programma dat nauw aansluit bij de wijze waarop en de intensiteit waarmee leefstijl in een bedrijf onder de aandacht wordt gebracht. De mogelijkheden variëren van een vrijblijvende en bedrijfsbrede voorlichting tot een intensieve benadering van medewerkers met gezondheidsrisico’s.

Samenhangende opbouw

Met deze modules kan voor een bedrijf een compleet en samenhangend programma worden gebouwd, waarin de intensiteit geleidelijk wordt opgevoerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de ‘stages of change’ en werken we aan de belangrijkste beïnvloedingsfactoren voor gedragsverandering. Onderstaand schema geeft weer hoe zo’n programma eruit zou kunnen zien.

gezondheidsmanagement